Väkivallattoman parisuhteen tuki on saatava perhekeskuksiin ja neuvoloihin

Turvallisuuden kokemusta vahvistavat ja ylläpitävät turvallinen ympäristö sekä turvalliseksi koetut ihmissuhteet. Parisuhteessa turvallisuutta lisäävät kokemukset siitä, että tulee hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään, sekä se, että kumppaneilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi omine ajatuksineen, tunteineen ja kokemuksineen. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne, perheenjäsenten ja läheisten terveys tai aikuisten työ- ja opiskelutilanne.

– Turvassa oleminen on yksi perustarpeistamme. On erittäin huolestuttavaa, että tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan merkittävä osa nuorista on kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten henkistä väkivaltaa. Siksi palveluiden rakenteiden tulee olla sellaiset, että ammattilaiset pystyvät ottamaan turvallisen parisuhteen puheeksi perheitä kohdatessaan esimerkiksi neuvoloissa ja perhekeskuksissa, Eduskunnan parisuhdeverkoston puheenjohtaja Hilkka Kemppi toteaa.

Vanhempien parisuhteella ja suhteen dynamiikalla on suuri merkitys lasten ja nuorten turvallisuuden kokemukselle ja kasvuympäristölle. Vahvistamalla vanhempien vuorovaikutus- ja tunnetaitoja erityisesti ristiriitoja ratkaistaessa luodaan vankkaa perustaa lasten psyykkiselle hyvinvoinnille ja vahvistetaan suhteen osapuolten hyvinvointia.

– Turvattomuuden tunteella ja väkivallan eri muodoilla on perheissä vakavia pitkäkantoisia seurauksia. Korjaavat palvelut ovat merkityksellisiä, mutta varhainen matalan kynnyksen tuki parisuhteiden haasteissa säästää sekä inhimillistä kuormitusta että yhteiskunnan kustannuksia., Eduskunnan parisuhdeverkoston varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen jatkaa.

Turvattomuus ja lähisuhdeväkivalta ovat vakava ongelma Suomessa. Väkivallan kierre on usein ylisukupolvinen ja väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme merkittäviä kustannuksia. Lapsille vanhempien välisen väkivallan todistaminen on yhtä haavoittavaa kuin väkivallan kokeminen.

– Väkivallan ennaltaehkäisy on tiedon välittämistä, asenteiden sekä arjen muokkaamista turvallisemmaksi ja eri ikäisille suunnattujen matalan kynnyksen palveluiden mahdollistamista, Eduskunnan parisuhdeverkoston varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta päättää.

Valtakunnallisen Parisuhdeviikon (6.-12.11) teemana on turvallisuus parisuhteessa. Eduskunnan Parisuhdeverkosto haluaa nostaa esille parien ja perheiden turvallisen arjen merkityksen hyvinvoinnille.