Toisen asteen koulutuksen keskittämiselle stoppi – lukioiden saavutettavuuslisä käyttöön

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) julkaisemassa tuoreessa tutkimuksessa Koulutuksen keskittäminen muuttaa nuorten koulutus- ja urapolkuja nostetaan esille toisen asteen koulutuksen keskittämisen negatiivisia vaikutuksia. Tutkimuksen tulosten perusteella lukiokoulutuksen alueellisen saatavuuden heikentäminen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten koulutusalavalintaan, kun taas ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistamisella voi olla merkitystä myös sekä toisen asteen tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen että valmistumiseen käytettyyn aikaan.

 

– Koulutuksen keskittämiselle tulee tehdä stoppi.  Lukioiden osalta on tärkeä muistaa, että pienissä kunnissa yläaste ja lukio toimivat usein yhdessä, jolloin samat opettajat opettavat molemmissa. Lukiolla on näin laajempi merkitys alueen koulutustarjonnalle, eikä tätä voida jättää huomioimatta.  Olemme mm. Eduskunnan sivistysvaliokunnassa esittäneet, että saavutettavuuskriteeri tulee sisällyttää osaksi lukion rahoitusjärjestelmää. Pienten lukioiden lisän sijaan tulisi ottaa käyttöön saavutettavuuslisä, jolla turvataan lukiokoulutuksen valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus Kemppi kertoo.

 

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä koulutuksen saavutettavuutta on pyritty parantamaan koulutuksen suoritustapoja lisäämällä.

 

– Oppivelvollisuusuudistuksen myötä lukion ja ammattikoulun rinnalla vahvistetaan kansanopistojen, valmentavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen roolia. Monimuotoisemmat tavat oppivelvollisuuden suorittamiseen tarjoavat nuorille vaihtoehtoja ja sitä myöden mahdollisuuksia oman mielekkään koulutuspolun löytämiselle, Kemppi jatkaa.

 

Tutkimuksen mukaan tekniikan alan tarjonnan leikkaaminen alentaa varsinkin matalasti koulutettujen vanhempien lasten koulutukseen hakeutumista 16-vuotiaana sekä toisen asteen tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä 20-vuotiaaksi mennessä. Samalla kasvaa todennäköisyys, että nuori ajautuu tilanteeseen, jossa hän jää kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

 

– Tekniikan alan koulutuksen saatavuuden heikkenemisen yhteys koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen on selvä.  Siksi tekniikan alan koulutuksen turvaamiseen koko Suomessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällä on myös kauaskantoisempia seurauksia niin tekniikan alan työpaikkojen sijoittumiseen ja sitä myöten alueiden elinvoimaan.  Koulutuksen tarjonnan liiallinen keskittäminen voi tutkimuksen mukaan kasvattaa sekä ryhmien välisiä koulutuseroja että alueiden välistä eriarvoisuutta, Kemppi toteaa.