Lasten köyhyyspommi uhkaa räjähtää 

Eduskunnassa järjestettiin 27.2. pyöreän pöydän keskustelu lapsiperheköyhyydestä, johon osallistui 14 järjestöä ja iso joukko ammattilaisia aiheen ympäriltä. Keskustelua johti kansanedustaja Hilkka Kemppi ja paikalla oli myös kansanedustaja Tiina Elo.   

Järjestöjen keskeisimmistä viesteistä koottiin neljän toimen kärki kehysriiheen: 

1. Kasvava lapsiperheköyhyyden ilmiö tulee tunnistaa ja pyrkiä torjumaan se Suomen toimenpideohjelmalla

Suomen tulee määrätietoisesti noudattaa sitoumuksiaan lapsiperheköyhyyden torjumiseksi 

Eurooppalaisen lapsitakuun tavoitteena on vähentää lapsiperheköyhyyttä ja lisätä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien tukea. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä. Suomi toimitti EU:lle lapsitakuun kansallisen toimintasuunnitelman 21.4.2022 ja sen toteutuksesta on raportoitu EU:lle ensimmäisen kerran keväällä 2024. Tämän lisäksi Suomeen on laadittu toimintasuunnitelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kyseisessä toimintasuunnitelmassa käsitellään myös lapsiperheköyhyyttä. On tärkeää, että Suomi noudattaa sitoumuksiaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja toteuttaa määrätietoisesti sekä lapsitakuun kansallista toimintasuunnitelmaa että toimintasuunnitelmaa köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. 

 

2. Perheystävällisen työelämän tukipaketti  

Lähes puolessa köyhistä lapsiperheistä on töissä käyviä huoltajia. Työelämäuudistuksia tehtäessä perheystävällisyyttä, kuten osa-aikaisuuden mahdollisuutta ja työelämäjoustoja tulisi vahvistaa. Perheystävällisten työpaikkojen käytäntöjä tulisi vahvistaa lainsäädännöllä, omistajaohjauksella ja työehtosopimuksilla. Lisäksi olisi hyvä harkita esimerkiksi isovanhempien vanhempainvapaiden käyttöönottoa. Lainsäädäntöä on tarkennettava siten, ettei raskaus ja perhevapaan käyttö vaikuta määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Toimivat osa-aikatyömarkkinat helpottaisivat myös perheiden omaishoitotarpeita. 

Monikulttuurisen taustan omaavat ihmiset kohtaavat muita suomalaisia useammin haasteita työpaikan löytämisessä. Työpaikkojen johdolla on tärkeä rooli monikulttuurisuuden tukemisessa. Maahanmuuttajien koulutus- ja palvelutarpeet tulisi huomioida myös työterveydenhuollossa ja työturvallisuudessa. Erityisesti maahanmuuttajaäitien koulutustason ja kielitaidon vahvistamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. 

 

3. Lapsiperheiden sosiaaliturvan leikkaukset tulee arvioida uudelleen ja hakea helpotusta haavoittuvassa asemassa oleville perheille 

Perhe-etuuksien huomioiminen ei aina ota riittävästi huomioon perheiden moninaisia tilanteita. Erityisesti asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset kasaantuvat yksinhuoltaja- ja monilapsisiin perheisiin. Sosiaaliturvassa on myös selviä puutteita. Esimerkiksi toisen vanhemman luona kirjoilla olevia lapsia ei oteta huomioon asumistukea määriteltäessä. Vuoroasuvien lasten tulisi saada koulukuljetusmahdollisuus myös etävanhemman kodista. Lisäksi lapsilisä tulisi voida jakaa kaikkien vanhempien kesken. Perheet tarvitsevat myös riittävän ison kodin. ARA tuettua rakentamista olisi syytä vauhdittaa perheiden pärjäämisen varmistamiseksi ja rakennusalan elvyttämiseksi.  

4. Sote-järjestöjen 100 miljoonan euron rahoitusleikkaus peruttava 

Sotealalla toimivat järjestöt tekevät resurssitehokasta työtä lapsiperheköyhyydestä suojaaviin tekijöiden vahvistamiseksi, perheiden voimavaroista huolehtimiseksi ja köyhyyskierteessä olevien auttamiseksi. Julkisilla palveluilla ei ole useinkaan mahdollisuutta toteuttaa vastaavaa työtä ja toisaalta hallitusohjelma painottaa järjestöjen vastuun kasvattamista. 100 miljoonan euron suunniteltu leikkaus sote- järjestöille tarkoittaisi palveluiden vähentymistä tai loppumista kokonaan. Tällaisia tuen muotoja voivat olla esimerkiksi vauvaperheiden tai eroperheiden tuen palvelut. 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.)

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.)

Kannanotossa mukana olleet järjestöt: Ensi- ja turvakotien liitto, Icehearts, Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Pelastakaa Lapset, Pienperheyhdistys, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Takuusäätiö, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto